Team

Elshadai Melkam
Treasurer
Jackie Sayegh
Advisor